Polityka prywatności

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa.

Administratorem danych osobowych jest CAD Projekt K&A Sp. j. z siedzibą w Poznaniu (61-612) przy ul. Rubież 46.

Dane kontaktowe: CAD Projekt K&A Sp. j., ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, e-mail: biuro@cadprojekt.com.pl.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez administratora wynika z okoliczności ich pozyskania. Administrator w momencie pozyskania danych, podaje komplet niezbędnych informacji o celach przetwarzania danych osobowych.

Możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez administratora to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem;
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 3. prezentowanie ofert dot. usług administratora i jego partnerów;
 4. przesyłanie newslettera;
 5. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;
 6. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów;
 7. prowadzenie korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości.

Administrator może przetwarzać w szczególności dane osobowe, które podajesz uzupełniając pola zawarte w formularzu – każdorazowo wskazane w formularzu dane osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się konieczne do skorzystania z określonych ofert administratora bądź funkcjonalności strony www.

Każdorazowo zakres wymaganych do wykonania określonego działania danych wskazany jest uprzednio w ramach kanałów komunikacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności.

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Administrator może dokonywać profilowania w rozumieniu RODO w celu przygotowania i przedstawienia oferty marketingowej oraz może profilować dane w celach statystycznych, optymalizacji strony internetowej czy rozwojowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania. Po otrzymaniu sprzeciwu, administrator zaprzestanie profilowania chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez administratora wynika przede wszystkim z zakresu świadczonych przez niego usług oraz charakteru stosunku łączącego administratora z podmiotem danych.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz każdorazowo doprecyzowywany jest w obowiązku informacyjnym przekazywanym podczas pozyskiwania danych osobowych.

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić jego działalność, w tym komunikację (np. wspierają w wysyłaniu wiadomości e-mail,), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki, firmy, które serwisują oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Każdemu przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. przenoszenia danych osobowych, które dostarczył administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 3. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
 4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 5. cofnięcia każdej wyrażonej administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

Przechowywanie danych osobowych zależne jest o celu ich przetwarzania. Każdorazowo administrator podaje czas przechowywania danych podczas spełnienia obowiązku informacyjnego.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. W każdym przypadku:
 1. dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać administratora do ich przetwarzania;
 2. dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;
 3. dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy;
 4. dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez a sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes administratora.
W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

W każdej chwili można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych na wstępie Polityki.

Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

W przypadku kontaktu z administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 2. rozwój funkcjonalności podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
Administrator każdorazowo umieści w ramach strony www informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 15.05.2023 r.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie internetowej, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych osób odwiedzających. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż osoba odwiedzająca akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności.